Privacy en Cookie Statement

Yellow Lobster neemt de beveiliging van persoonsgegevens serieus. Yellow Lobster heeft deze Privacy en Cookie Statement opgesteld om je te informeren over de waarborgen van Yellow Lobster bij de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking persoonsgegevens door Yellow Lobster
Yellow Lobster kan persoonsgegevens over jou verwerken doordat je (persoonlijk dan wel via een bedrijf) diensten [en/of producten] van Yellow Lobster bestelt en/of omdat je deze gegevens zelf verstrekt. Yellow Lobster kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Contactgegevens: Yellow Lobster gebruikt jouw naam, bedrijfs- en contactgegevens, zoals adres, telefoonnummer en e-mailadres, om met je te communiceren over de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening en de levering van producten.
  • Bezoekersgegevens: op de website van Yellow Lobster (hierna aangeduid als: de Website) worden de bezoekgegevens bijgehouden. Kijk onder het kopje Cookie van dit document voor meer informatie over het gebruik van persoonsgegevens op de Website.
  • Betaalgegevens: Yellow Lobster gebruikt jouw betaalgegevens, zoals bankrekeningnummer, voor het verwerken van betalingen in het kader van een overeenkomst.

Delen met derden
Yellow Lobster kan voor de volgende doelen persoonsgegevens delen met derden:

  • Dienstverleners: Yellow Lobster deelt de persoonsgegevens met de ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor Yellow Lobster correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Deze bedrijven kunnen in Nederland, in Europa maar ook buiten Europa gevestigd zijn. Met bedrijven die in opdracht jouw gegevens verwerken, sluit Yellow Lobster een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Yellow Lobster blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Ten slotte verstrekt Yellow Lobster jouw persoonsgegevens aan andere derden, uitsluitend na jouw nadrukkelijke toestemming.
  • Overheidsinstanties: Op verzoek van overheidsinstanties zal Yellow Lobster de persoonsgegevens verstrekken, indien dit verplicht is op grond van relevante wet- en regelgeving.

 Cookies
Yellow Lobster maakt bij het aanbieden van diensten en producten op de Website gebruik van diverse soorten cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat, bij bezoek aan de Website, wordt geplaatst op de harde schijf van jouw computer. Een cookie bevat gegevens, zodat je als bezoeker kan worden herkend, telkens als je de Website bezoekt.

Je kunt in je internetbrowser cookies altijd buiten werking stellen, zonder dat dit vergaande gevolgen heeft voor het gebruik van de Website. Het gevolg kan dan echter wel zijn dat bepaalde onderdelen van de Website minder of niet meer toegankelijk voor je zijn. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

De volgende cookies worden gebruikt op de Website:

  • Yellow Lobster maakt gebruik van functionele cookies die de benodigd zijn voor een goede werking van de Website.
  • Yellow Lobster maakt onder meer gebruik van cookies voor webanalyse-service (zoals Google Analytics). Via deze cookies krijgt Yellow Lobster inzage in het bezoek aan de Website door informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kan Yellow Lobster de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van de Websitebezoekers. Lees hier over het privacy beleid van Google: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/ en over het specifieke privacy beleid van Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op diens servers in de Verenigde Staten. Google kan deze informatie aan derden verstrekken indien Google daartoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden informatie namens Google verwerken. Yellow Lobster heeft hier geen invloed op. Yellow Lobster heeft Google geen toestemming gegeven om de via Yellow Lobster verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Ministerie van Handel van de Verenigde Staten. Dit programma houdt in dat een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens wordt gewaarborgd door Google.

  • Ten slotte zijn op de Website cookies in gebruik van sociale netwerken, zoals LinkedIn, Facebook en Twitter. Laatstgenoemde cookies zijn uitsluitend van toepassing indien je gebruik maakt van de betreffende service en maken het mogelijk berichten te linken of te tweeten.

Links naar andere websites
Op de Website kunnen links worden getoond naar externe websites en organisaties. Yellow Lobster draagt geen verantwoordelijkheid voor het gebruik van jouw gegevens door die organisaties. Lees hiervoor het privacy statement van de betreffende website die je bezoekt.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Yellow Lobster bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor Yellow Lobster jouw persoonsgegevens verwerkt en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Op grond van belastingwetgeving dient bepaalde informatie over klanten, zoals offertes en facturen, 7 jaar bewaard te worden. Andere informatie wordt na één (1) jaar dan wel één (1) jaar na afloop van de overeenkomst bewaard. Na afloop van de bewaartermijn vernietigt Yellow Lobster jouw persoonsgegevens.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar sandra@yellowlobster.nl. Yellow Lobster zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, schriftelijk op jouw verzoek reageren.

Beveiliging
Yellow Lobster neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Yellow Lobster heeft veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens of dat persoonsgegevens verloren gaan.

Als je de indruk hebt dat jouw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn, je aanwijzingen hebt van misbruik van jouw persoonsgegevens door Yellow Lobster of als je meer informatie wenst over de beveiliging van de door Yellow Lobster verwerkte persoonsgegevens, neem dan contact op met Yellow Lobster via sandra@yellowlobster.nl.

www.yellowlobster.nl is een website van Yellow Lobster. Yellow Lobster is als volgt te bereiken:

Adres: Hagedoorn 3 te Heeze
Inschrijvingsnummer handelsregister KvK: 78559421
Telefoon: +31642135813
E-mailadres: sandra@yellowlobster.nl

Klachten
Indien je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Yellow Lobster, verzoekt Yellow Lobster je om zo snel mogelijk contact met Yellow Lobster op te nemen via sandra@yellowlobster.nl. Yellow Lobster zal binnen 4 weken schriftelijk reageren. Indien je het niet eens bent met onze reactie, kun je een klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk voor meer informatie op: https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Wijzigingen
Yellow Lobster behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy en cookie statement. Lees daarom regelmatig het privacy en cookie statement voor een update.